Generelle vilkår og betingelser DVM International BV

Last ned våre generelle betingelser (PDF)

Våre generelle vilkår og betingelser er basert på modellvilkår og -betingelser fra Dutch Foundation WebwinkelKeur/Trusted Shops.

Index
Artikkel 1 - Definisjoner
Artikkel 2 - Gründerens identitet
Artikkel 3 - Brukbarhet
Artikkel 4 - Tilbudet
Artikkel 5 - Avtalen
Artikkel 6 - Angrerett
Artikkel 7 - Kostnader ved uttak
Artikkel 8 - Angrerett om angrerett
Artikkel 9 - Prisen
Artikkel 10 - Samsvar og garanti
Artikkel 11 - Levering og utførelse
Artikkel 12 - Varighetstransaksjoner: varighet, kansellering og forlengelse
Artikkel 13 - Betaling
Artikkel 14 - Klageprosedyre
Artikkel 15 - Tvister
Artikkel 16 - Ytterligere eller andre bestemmelser
Artikkel 17 - Ikke-nederlandsk versjon

 

Artikkel 1 - Definisjoner I disse vilkårene,

følgende definisjoner gjelder:

 1. Refleksjonsperiode: perioden forbrukeren kan benytte seg av sin angrerett innen; Les alt om betenkningstid
 2. Forbruker: den fysiske personen som ikke handler i løpet av et yrke eller virksomhet og som inngår en fjernavtale med gründeren;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Varighetstransaksjon: en fjernavtale med hensyn til en serie produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller kjøpsforpliktelse er spredt over tid;
 5. Slitesterk databærer: ethvert middel som gjør det mulig for forbrukeren eller gründeren å lagre informasjon som er personlig adressert til ham på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon og uendret gjengivelse av den lagrede informasjonen.
 6. Angrerett: muligheten for forbrukeren til å kansellere fjernavtalen innen angrefristen;
 7. Modellform: modellskjemaet for angrerett som næringsdrivende stiller til rådighet som en forbruker kan fylle ut når han ønsker å benytte seg av angreretten sin.
 8. Entrepreneur: den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter og/eller tjenester til forbrukere på avstand;
 9. Fjernkontrakt: en avtale der det, i sammenheng med et system organisert av entreprenøren for fjernsalg av produkter og/eller tjenester, frem til og med inngåelsen av avtalen, benyttes en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon;
 10. Teknikk for fjernkommunikasjon: betyr som kan brukes til å inngå avtale, uten at forbruker og gründer møtes samtidig i samme rom.
 11. Generelle vilkår og betingelser: nåværende generelle vilkår for entreprenøren.

Artikkel 2 - Gründerens identitet

DVM International BV
Vlierlaan 5
3735KT Bosch og Duin
Nederland

T: +31 85 060 23 88
E: info@dvm-i.com
Handelskammernummer: 69415234
Momsnummer: NL857866436B01

Artikkel 3 - Anvendelse

 1. Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for ethvert tilbud fra gründeren og for alle fjernkontrakter og bestillinger inngått mellom gründeren og forbrukeren. Før fjernavtalen inngås, gjøres teksten til disse generelle vilkårene tilgjengelig for forbrukeren.
 2. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før avstandsavtalen inngås, vil det bli indikert at de generelle vilkårene og betingelsene kan sees hos gründeren, og de vil bli sendt gratis så snart som mulig på forespørsel fra forbrukeren.
 3. Dersom fjernavtalen inngås elektronisk, uavhengig av foregående ledd og før fjernavtalen inngås, kan teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at forbrukeren kan lagres på en enkel måte. på en holdbar databærer.
 4. Dersom dette med rimelighet ikke er mulig, vil det før avstandsavtalen inngås, bli indikert hvor de generelle vilkårene kan leses elektronisk og at de vil bli sendt gratis på forespørsel fra forbrukeren elektronisk eller på annen måte.
 5. I tilfelle det gjelder spesifikke produkt- eller tjenestevilkår i tillegg til disse generelle vilkårene, gjelder annet og tredje ledd tilsvarende, og forbrukeren kan alltid påberope seg den gjeldende bestemmelse som er mest fordelaktig for ham ved motstridende generelle vilkår og forhold. er. Dersom en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene på noe tidspunkt er helt eller delvis ugyldige eller ødelagt, vil avtalen og disse vilkårene forbli gjeldende for resten og den aktuelle bestemmelsen erstattes av en bestemmelse i gjensidig samråd uten forsinkelse. av originalen så nært som mulig.
 6. Situasjoner som ikke er regulert i disse generelle vilkårene må vurderes "i ånden" i disse generelle vilkårene.
 7. Usikkerhet om tolkningen eller innholdet av en eller flere bestemmelser i våre vilkår og betingelser må forklares "i ånden" i disse vilkårene og betingelsene.

Artikkel 4 - Tilbudet

 1. Hvis et tilbud har en begrenset gyldighetsperiode eller er underlagt vilkår, vil dette være eksplisitt angitt i tilbudet.
 2. Tilbudet er uforpliktende. Entreprenøren har rett til å endre og justere tilbudet.
 3. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til å muliggjøre en riktig vurdering av tilbudet fra forbrukerens side. Hvis gründeren bruker bilder, er disse en sann representasjon av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller feil i tilbudet er ikke bindende for gründeren.
 4. Alle bilder, spesifikasjonsdata i tilbudet er veiledende og kan ikke gi grunnlag for erstatning eller oppløsning av avtalen.
 5. Bilder som følger med produktene er en sann representasjon av produktene som tilbys. Entreprenør kan ikke garantere at de viste fargene samsvarer nøyaktig med de virkelige fargene på produktene.
 6. Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet. Dette gjelder spesielt:
 • prisen inkludert skatter;
 • eventuelle fraktkostnader;
 • måten avtalen inngås på og hvilke handlinger som kreves for dette;
 • om angreretten gjelder eller ikke;
 • vilkåret for aksept av tilbudet, eller vilkåret der gründeren garanterer prisen;
 • størrelsen på taksten for fjernkommunikasjon dersom kostnadene ved bruk av teknologien for fjernkommunikasjon beregnes på et annet grunnlag enn den vanlige basissatsen for kommunikasjonsmidlene som brukes;
 • om avtalen vil bli arkivert etter inngåelsen, og i så fall hvordan den kan konsulteres av forbrukeren;
 • måten forbrukeren, før avtalen inngås, kan kontrollere og, om ønskelig, gjenopprette dataene han har gitt i forbindelse med avtalen;
 • de mulige språkene der, i tillegg til nederlandsk, avtalen kan inngås;
 • atferdsreglene som gründeren er underlagt og måten forbrukeren kan konsultere disse adferdsreglene elektronisk på;
 • minimumsvarigheten av avstandskontrakten i tilfelle en langsiktig transaksjon;

Artikkel 5 - Avtalen

 1.  Med forbehold om bestemmelsene i punkt 4, inngås avtalen på tidspunktet for forbrukerens aksept av tilbudet og oppfyllelsen av de tilhørende vilkårene.
 2. Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil gründeren umiddelbart bekrefte mottak av aksepten av tilbudet elektronisk. Så lenge avtalen om denne aksepten ikke er bekreftet av gründeren, kan forbrukeren oppløse avtalen.
 3. Dersom avtalen inngås elektronisk, vil gründeren iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og sikre et trygt nettmiljø.
 4. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil gründeren følge passende sikkerhetstiltak. Entreprenøren kan informere seg selv - innenfor juridiske rammer - om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt om alle de fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Dersom entreprenøren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å avslå en bestilling eller forespørsel med begrunnelse, eller å knytte spesielle vilkår til utførelsen.
 5. Entreprenøren vil sende følgende informasjon til forbrukeren med produktet eller tjenesten, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer:
 • besøksadressen til etableringen av gründeren der forbrukeren kan gå med klager;
 • vilkårene for og måten forbrukeren kan benytte seg av angreretten under, eller en klar uttalelse om utelukkelse av angreretten;
 • informasjonen om garantier og eksisterende ettersalgsservice;
 • informasjonen inkludert i artikkel 4 nr. 3 i disse vilkårene og betingelsene, med mindre gründeren allerede har gitt denne informasjonen til forbrukeren før gjennomføringen av avtalen;
 • kravene til oppsigelse av avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er på ubestemt varighet.

     6. Ved langvarig transaksjon gjelder bestemmelsen i forrige ledd kun første levering.

   7. Enhver avtale inngås under suspensive betingelser for tilstrekkelig tilgjengelighet av de aktuelle produktene.

Artikkel 6 - Angrerett

 1. Ved kjøp av produkter har forbrukeren mulighet til å heve avtalen uten å oppgi grunn i løpet av 14 dager. Denne refleksjonsperioden starter dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en representant utpekt på forhånd av forbrukeren og kunngjort til gründeren.
 2. I angrefristen vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han benytter seg av angreretten, vil han returnere produktet med alt medfølgende tilbehør og - hvis rimelig mulig - i original tilstand og emballasje til gründeren, i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av gründeren.
 3. Dersom forbrukeren ønsker å benytte seg av sin angrerett, er han forpliktet til å gjøre dette kjent for gründeren innen 14 dager etter mottak av produktet. Forbrukeren må gjøre dette kjent ved hjelp av mønsterskjemaet eller ved hjelp av et annet kommunikasjonsmiddel, for eksempel via e-post. Etter at forbrukeren har angitt at han ønsker å benytte seg av sin angrerett, må kunden returnere produktet innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene er returnert i tide, for eksempel ved forsendelsesbevis.
 4. Dersom kunden etter utløp av fristene nevnt i punkt 2 og 3 ikke har gitt uttrykk for at han ønsker å benytte seg av sin angrerett hhv. ikke har returnert produktet til gründeren, er kjøpet et faktum.

Artikkel 7 - Kostnader ved uttak

 1. Dersom forbrukeren benytter seg av angreretten, vil de maksimale returkostnadene være for hans regning.
 2. Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil gründeren refundere dette beløpet så snart som mulig, men senest 14 dager etter tilbaketrekking. Dette er underlagt betingelsen om at produktet allerede er mottatt tilbake av nettforhandleren eller at det kan fremlegges avgjørende bevis på fullstendig retur. Tilbakebetaling vil skje via samme betalingsmetode som brukes av forbrukeren med mindre forbrukeren uttrykkelig gir tillatelse til en annen betalingsmåte.
 3. Ved skade på produktet på grunn av uforsiktig håndtering fra forbrukerens side, er forbrukeren ansvarlig for ethvert verditap på produktet.
 4. Forbrukeren kan ikke holdes ansvarlig for verdiforringelse av produktet dersom gründeren ikke har gitt all lovpålagt informasjon om angreretten, dette må gjøres før kjøpsavtalen inngås.

Artikkel 9 - Prisen

 1. I den gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke økes, med unntak av prisendringer som følge av endringer i merverdiavgiftssatser.
 2. I motsetning til forrige ledd kan entreprenøren tilby produkter eller tjenester hvis priser er gjenstand for svingninger i finansmarkedet og som entreprenøren ikke har innflytelse over, med variable priser. Denne avhengigheten av svingninger og at eventuelle oppgitte priser er målpriser fremgår av tilbudet.
 3. Prisøkning innen 3 måneder etter inngåelse av avtalen er bare tillatt hvis de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser.
 4. Prisøkning fra 3 måneder etter inngåelse av avtalen er bare tillatt hvis gründeren har bestemt dette og:
 • de er et resultat av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser;
 • eller forbrukeren har myndighet til å heve avtalen med virkning fra den dagen prisøkningen trer i kraft.

     5. Prisene som er oppgitt i tilbudet av produkter eller tjenester inkluderer moms.

     6. Alle priser er med forbehold om trykk- og skrivefeil. Det aksepteres intet ansvar for konsekvensene av trykk- og settefeil. Ved trykk- og settefeil er ikke gründeren forpliktet til å levere produktet i henhold til feil pris.

Artikkel 10 - Samsvar og garanti

 1. Entreprenøren garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene angitt i tilbudet, rimelige krav til pålitelighet og/eller brukervennlighet og lovbestemmelsene som eksisterer på datoen for inngåelsen av avtalen og/eller offentlige forskrifter . Dersom det er avtalt, garanterer gründeren også at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.
 2. En garanti gitt av gründeren, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor gründeren på grunnlag av avtalen.
 3. Eventuelle mangler eller feilleverte produkter skal rapporteres skriftlig til gründeren innen 2 måneder etter levering. Produktene skal returneres i originalemballasje og i ny stand.
 4. Entreprenørens garantiperiode tilsvarer produsentens garantiperiode. Entreprenøren er imidlertid aldri ansvarlig for den endelige egnetheten til produktene for hver enkelt applikasjon av forbrukeren, og heller ikke for noen råd angående bruk eller anvendelse av produktene.
 5. Garantien gjelder ikke hvis:
 • forbrukeren har reparert og/eller bearbeidet de leverte produktene selv eller har fått dem reparert og/eller bearbeidet av tredjeparter;
 • de leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold eller på annen måte behandlet uforsiktig eller er i strid med instruksjonene til entreprenøren og/eller har blitt behandlet i strid med instruksjonene på emballasjen;
 • mangelen er helt eller delvis et resultat av forskrifter som myndighetene har gitt eller vil gi med hensyn til arten eller kvaliteten på materialene som brukes.

 Artikkel 11 - Levering og utførelse

 1. Entreprenøren vil utvise størst mulig forsiktighet ved mottak og utførelse av bestillinger på produkter og ved vurdering av søknader om levering av tjenester.
 2. Leveringssted er adressen som forbrukeren har oppgitt til selskapet.
 3. Med behørig overholdelse av det som er angitt i paragraf 4 i denne artikkelen, vil selskapet utføre aksepterte bestillinger raskt, men senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren har samtykket til en lengre leveringstid. Dersom leveringen blir forsinket, eller dersom en ordre ikke eller bare delvis kan utføres, vil forbrukeren få beskjed om dette senest 30 dager etter at han har lagt inn bestillingen. Forbrukeren har i så fall rett til å oppløse avtalen uten omkostninger. Forbrukeren har ikke krav på erstatning.
 4. Alle leveringstider er veiledende. Forbrukeren kan ikke utlede noen rettigheter fra noen angitte vilkår. Overskridelse av vilkår gir ikke forbrukeren rett til erstatning.
 5. I tilfelle oppløsning i samsvar med punkt 3 i denne artikkelen, vil gründeren refundere beløpet som forbrukeren har betalt så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter oppløsning.
 6. Hvis levering av et bestilt produkt viser seg å være umulig, vil gründeren gjøre sitt ytterste for å gjøre en erstatningsvare tilgjengelig. Senest ved levering vil det på en oversiktlig og forståelig måte fremgå at det leveres en erstatningsvare. For erstatningsvarer kan angrerett ikke utelukkes. Kostnadene ved enhver returforsendelse er for entreprenørens regning.
 7. Risikoen for skade og/eller tap av produkter ligger hos gründeren inntil leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant utpekt på forhånd og gjort kjent for gründeren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 12 - Varighetstransaksjoner:

varighet, kansellering og forlengelse Denne artikkelen gjelder ikke for DVM International.

Artikkel 13 - Betaling

 1. Med mindre annet er avtalt, skal beløpene som forbrukeren skylder betales innen 7 virkedager etter starten av refleksjonsperioden som nevnt i artikkel 6 nr. 1. Ved avtale om å yte en tjeneste starter denne perioden etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.
 2. Forbrukeren har plikt til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er oppgitt eller oppgitt til gründeren.
 3. I tilfelle manglende betaling fra forbrukeren, har gründeren rett til, med forbehold om juridiske begrensninger, å belaste rimelige kostnader som er gjort kjent for forbrukeren på forhånd.

 Artikkel 14 - Klageprosedyre

 1. Gründeren har en tilstrekkelig offentliggjort klageprosedyre og behandler klagen i samsvar med denne klageprosedyren.
 2. Klager på gjennomføringen av avtalen må sendes fullstendig og tydelig beskrevet til gründeren innen 2 måneder etter at forbrukeren har oppdaget manglene.
 3. Klager sendt til gründeren vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra mottaksdatoen. Dersom en klage krever en påregnelig lengre behandlingstid, vil gründeren svare innen fristen på 14 dager med varsel om mottak og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.
 4. Dersom klagen ikke kan løses i gjensidig samråd, vil det oppstå en tvist som er underlagt tvisteløsningsprosedyren.
 5. Ved klager må en forbruker først henvende seg til gründeren. Hvis nettbutikken er tilknyttet Stichting WebwinkelKeur/Trusted Shops og i tilfelle klager som ikke kan løses ved gjensidig avtale, bør forbrukeren kontakte Stichting WebwinkelKeur/Trusted Shops (webwinkelkeur.nl), som vil formidle gratis. Sjekk om denne nettbutikken har et løpende medlemskap via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/ . Hvis en løsning ennå ikke er oppnådd, har forbrukeren muligheten til å få sin klage behandlet av den uavhengige tvistekomiteen oppnevnt av Stichting WebwinkelKeur/Trusted Shops, hvis avgjørelse er bindende og både gründeren og forbrukeren godtar denne bindende avgjørelsen. Det er kostnader forbundet med å fremme en tvist for dette tvisteutvalget, som skal betales av forbrukeren til det aktuelle utvalget. Det er også mulig å registrere klager via den europeiske ODR-plattformen (http://ec.europa.eu/odr).
 6. En klage suspenderer ikke gründerens forpliktelser, med mindre gründeren skriftlig angir noe annet.
 7. Hvis en klage viser seg å være velbegrunnet av gründeren, vil gründeren etter eget skjønn erstatte eller reparere de leverte produktene gratis.

Artikkel 15 - Tvister

 1. Kun nederlandsk lov gjelder for avtaler mellom gründeren og forbrukeren som disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for.
 2. Selv om forbrukeren bor i utlandet. Wienersalgskonvensjonen gjelder ikke.

Artikkel 16 - Tilleggsregler eller andre bestemmelser
Tilleggsbestemmelser eller bestemmelser som avviker fra disse generelle vilkårene må ikke være til ugunst for forbrukeren og skal registreres skriftlig eller på en slik måte at de kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer.

Artikkel 17 – Ikke-nederlandsk versjon
Denne oversatte versjonen av de originale nederlandske vilkårene og betingelsene er ikke laget av en offisiell juridisk oversetter og er derfor ikke juridisk bindende.
Bare den nederlandske originalversjonen er juridisk gyldig.